Vedtekter for

EIERFORHOLD

Røyrvik Gårdsbarnehage a/s er en privat barnehage eid og drevet av Unni Orstad Johnsen og Mikael Johnsen. Adressen til barnehagen er Kvernelandsveien 137 og ligger i Ganddal bydel.

FORMÅL

Røyrvik Gårdsbarnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som drives i samsvar med “Lov om barnehager“, ”Rammeplan for barnehagen” og gjeldene forskrifter og vedtekter, som er fastsatt av “Barne- og Familiedepartementet. Barnehagen drives med utvidet kristen formålsparagraf, i henhold til Lov om barnehager §1 fjerde ledd.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i samsvar med kristnegrunnverdier. Barna i Røyrvik Gårdsbarnehage skal bli glad i natur og dyr og vi legger vekt på et helhetlig læringssyn hvor barnas egne meninger og rett til medbestemmelse står sentralt. Det å ha et bevisst og reflektert forhold til at barn lærer i samhandling med sine omgivelser og gjør erfaringer som fører til læring vektlegges. Det kristne budskapet og verdiene preger hverdagen i barnehagen og barna får kjennskap til bibelen og dens fortellinger. Der har vi fokus på det å vise omsorg for hverandre, dele og tilgi.

OPPTAK AV BARN

Etter barnehagelovens §12 skal alle godkjente barnehager i Sandnes kommunen samarbeide om barnehageopptaket og kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart og brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Vi har aldersinndelte grupper og ønsker både gutter og jenter i alle gruppene. Barnehagen er med på det kommunale barnehageopptaket der det er daglig leder i barnehagen som tilbyr søkere barnehageplass. Alle må søke via internett og søknadsskjema finnes på Sandnes kommune sin nettside: https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm

OPPTAKSKRETS

Barn fra Sandnes kommune blir prioritert barnehageplass ved barnehageopptaket. Har barnehagen ledig kapasitet etter samordnetopptak kan barn fra andre kommuner bli tildelt barnehageplass. Barn med barnehagerett prioriteres.

OPPTAKSKRITERIER Ved opptak prioriteres barn i denne rekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med barnehagelovens §13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 0g §4-4, annet og fjerde ledd.

  2. Eier disponerer inntil 4 plasser.

  3. Barn av ansatte. (Barn til pedagogiske ledere går foran barn til pedagogisk medarbeider, gjelder også for ansatte som er bosatt i andre kommuner).

  4. Søsken til barn som har plass i barnehagen.

  5. Barn blir tildelt barnehageplass etter Sandnes kommunes opptaksregler i samordnet opptak.

  6. Barn fra andre kommuner.

Står to søknader likt, vil opptak skje etter søknadsdato.

 

OPPTAKETS LENGDE

Tilbud om barnehageplass gjelder fra opptaksdato, angitt i brev med tilbud om barnehageplass, og fram til skolepliktig alder.

OPPTAKSTIDSPUNKT OG OPPSIGELSESFRIST

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnetopptak. Oppsigelse skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass er 2 måneders varsel fra den 1. i måneden. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn. Dersom plassen sies opp etter 31. mars og barnehagen ikke får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden må det betales ut barnehageåret. Oppsigelsestiden gjelder også for barn som det er takket ja til plass for, men der foresatte ombestemmer seg.

KLAGEGANG

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske innvilget. Utenom hovedopptak er det kun søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 som kan klage dersom de ikke får barnehageplass. Alle klager må fremsettes skriftlig til kommunen og foresatte må gjør rede for hvilken avgjørelse det klages på. Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, forskrift 2005-12-16 nr. 1477.

FORELDREBETALING

Barnehagen skal så langt det er mulig følge betalingssatsene fastsatt av Sandnes kommune. Det er eier i samarbeid med daglig leder som fastsetter foreldrebetalingen. Matpenger er kr. 300,- pr. måned og satsen kan reguleres ved behov i samarbeid med barnehagen sitt Samarbeidsutvalg (SU). Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder. Røyrvik Gårdsbarnehage har valgt å ha betalingsfri måned i august.

Forandringer i betalingssatsene kan endres med 1 måneds skriftlig varsel. Betalingen skjer forskuddsvis 1. i hver måned. Manglende betaling fører til oppsigelse av barnehageplassen. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3.

AREALUTNYTTELSE

Barnehagens leke - og oppholdsareal er 233,8 kvm. Areal pr. barn er 3,4 kvm for barn over 3 år og 5 kvm for barn under 3 år. Barnehagen disponerer daglig en lavvo på 30 kvm med tregulv og ovn, stall, 2 gapahuker med tak, vegger og ildsted, samt et grupperom på 50 kvm. Utvendig disponeres ca. 1900 kvm inngjerdet område. I tillegg er store deler av gården sine 40 mål stilt til barnehagens disposisjon.

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

I følge barnehageloven skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ som bl.a. skal fastsette og godkjenne årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Utvalget har uttalerett når det gjelder budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne areal m.m. Samarbeidsutvalget består av 3 representanter valgt av foreldrene, 3 fra personalet, 2 oppnevnt av eieren og 1 representant oppnevnt av kommunen om denne ønsker det. Foreldrenes og personalets representanter velges for 1 år. Daglig leder for barnehagen kaller inn til møtene. Utvalget skal ha minimum ett møte pr. semester, ellers ved behov

FORELDRERÅDET (FAU)

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen gir grunnlag for et godt barnehagemiljø. Det skal sitte 6 representanter i FAU, 2 fra hver avdeling. Foreldrerådet skal bli forelagt retten til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Representantene til FAU velges på foreldremøtet i august/september for 2 år av gangen. Siste året i FAU er en også med i SU.

ANSETTELSE AV PERSONALE

Eier, daglig leder og en representant fra lederteamet ansetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser. Daglig leder har innstillings rett ved ansettelser, unntatt ved ansettelse av daglig leder. Daglig leder og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning, eller annen relevant høyskoleutdanning. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten. Personalet ansettes på 6 måneders prøvetid. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse.

FERIE

Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret som er fra 17.08.20 – 14.08.21. 3 uker må tas sammenhengende i perioden 15.06 - 15.08. Planleggingsdagene kan regnes som en ferieuke. Den siste uken må tas sammenhengende eller den kan deles opp i forbindelse med jule og påskeferie slik at barna får til sammen fri 5 virkedager.
I juli måned vil barnehagen ha redusert åpningstid:
➢ Uke 27 og 28 er åpningstiden 7.30-16.00.
➢ Uke 29 og 30 er åpningstiden 8.00-15.30.
Innen utgangen av april må barnehagen ha skriftlig beskjed når sommerferien skal avvikles. Endringer etter denne tid må avtales med styrer. Barnehagen sender ut skjema med svarfrister for feriene.
Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 dagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene. Barna som skal begynne på skolen har plass til 14.august.

TAUSHETSPLIKT

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt vedrørende alle personopplysninger de i kraft av sin stilling har blitt kjent med.

INTERNKONTROLL

Barnehagen har internkontroll som sikrer kontinuerlig arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det velges også verneombud for barnehagen.

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen holder åpent for barn i alderen 1–6 år 5 dager i uken fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Vi holder stengt helligdager og offentlige fridager, julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Om sommeren er det redusert åpningstid i uke 29 og 30. Åpningstiden vil da være 8.00-15.30. Barnehagen har 5 planleggingsdager for personalet og da er barnehagen stengt. Barnehagens planleggingsdager følger skoleruten så langt det er mulig og vi holder oss innenfor de rammer som kommunen har gitt oss til rådighet.
 

ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene for Røyrvik Gårdsbarnehage a/s gjelder fra 1.6.2019. Endringer av vedtekter kan bare foretas av eierstyret etter uttalelser fra samarbeidsutvalget og sendes Sandnes Kommune til orientering.

 

Sandnes juni 2019