Vedtekter for

Vedtekter for:  Røyrvik Gårdsbarnehage A/S     Tlf: 40458514 
mail: post@royrvik-gard.no      hjemmeside: www.royrvik-gard.barnehage.no
  

Eierforhold

Røyrvik Gårdsbarnehage A/S er en privateid barnehage eid av Unni Orstad Johnsen og Mikael Johnsen. Adressen er Røyrvikveien 3, og vi hører til i Ganddal bydel.

 

LOVVERKET 

Barnehagen hører til under Kunnskapsdepartementet og reguleres gjennom lov om barnehager av 17.juni 2005 (barnehageloven) sist endret 01.01.2021. Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager.

Barnehagen drives i samsvar med ”Lov om barnehager med forskrifter,” og med utgangspunkt i rammeplanen for barnehager. Barnehageloven slår fast at oppdragelsen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier.

Departementet fastsetter rammeplan for barnehagen med retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. 1.august 2017 fikk vi ny revidert rammeplan. Rammeplanen gir eier, styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Årsplanen er et arbeidsdokument for ansatte i Røyrvik Gårdsbarnehage, samt et informasjonsdokument for foreldre og andre samarbeidspartnere. Årsplanen er barnehagens styringsdokument. Den bygger på «rammeplanen» som er en forskrift til «lov om barnehager».

I 2021 kom det et avsnitt om psykososialt barnehagemiljø. Alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag og alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan barna har det. barnehagen har en handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Loven leses i sin helhet Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata

 

OPPTAK AV BARN

Vi er med på samordnet opptak i Sandnes kommune og for å søke plass må dere gå inn på Sandnes kommune sin hjemmeside. Hvis barnehagen har ledige plasser etter samordnet opptak, kan barn fra andre kommuner søke. Vi har kun 100% plasser 

https://www.sandnes.kommune.no/

 

FORELDREBETALING

Barnehagen skal så langt det er mulig følge betalingssatsene fastsatt av Sandnes kommune. Det er eier i samarbeid med daglig leder som fastsetter foreldrebetalingen. Matpenger er kr. 300,- pr. måned og satsen kan reguleres ved behov i samarbeid med barnehagen sitt Samarbeidsutvalg (SU). Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder. Røyrvik Gårdsbarnehage har valgt å ha betalingsfri måned i august. Forandringer i betalingssatsene kan endres med 1 måneds skriftlig varsel. Betalingen skjer forskuddsvis 1. i hver måned. Manglende betaling fører til oppsigelse av barnehageplassen. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3. 

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen mandag til fredag kl. 07.00-16.30. Vi holder stengt helligdager og offentlige fridager, julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Om sommeren er det redusert åpningstid i uke 27, 28, 29 og 30. I uke 27 og 28 er åpningstiden 7.30-16.00 og i uke 29 og 30 er åpningstiden 8.00-15.30.

Det er fem planleggingsdager i løpet av året der barnehagen er stengt. Barnehagens planleggingsdager følger skoleruten så langt det er mulig, og vi holder oss innenfor de rammer som kommunen har gitt oss til rådighet.

 

FERIE

Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret som er fra 17.08.20 – 14.08.21. 3 uker må tas sammenhengende i perioden 15.06 - 15.08. Planleggingsdagene kan regnes som en ferieuke. Den siste uken må tas sammenhengende eller den kan deles opp i forbindelse med jule og påskeferie slik at barna får til sammen fri 5 virkedager.

I juli måned vil barnehagen ha redusert åpningstid. Innen utgangen av april må barnehagen ha skriftlig beskjed når sommerferien skal avvikles. Endringer etter denne tid må avtales med styrer. Barnehagen sender ut skjema med svarfrister for feriene. Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 dagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene. Barna som skal begynne på skolen har plass til 14.august. 

 

OPPTAKSKRITERIER Ved opptak prioriteres barn i denne rekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med barnehagelovens §13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 0g §4-4, annet og fjerde ledd.

  2. Eier disponerer inntil 4 plasser.

  3. Barn av ansatte. (Barn til pedagogiske ledere går foran barn til pedagogisk medarbeider, gjelder også for ansatte som er bosatt i andre kommuner).

  4. Søsken til barn som har plass i barnehagen.

  5. Barn blir tildelt barnehageplass etter Sandnes kommunes opptaksregler i samordnet opptak.

  6. Barn fra andre kommuner.

  7. Opptak skjer etter søknadsdato dersom to søknader står likt.  

 

OPPTAKETS LENGDE

Tilbud om barnehageplass gjelder fra opptaksdato, angitt med tilbud om barnehageplass, og fram til skolepliktig alder.

 

OPPTAKSTIDSPUNKT OG OPPSIGELSESFRIST

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnetopptak. Oppsigelse skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass er 2 måneders varsel fra den 1. i måneden. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn. Dersom plassen sies opp etter 31. mars og barnehagen ikke får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden må det betales ut barnehageåret. Oppsigelsestiden gjelder også for barn som det er takket ja til plass for, men der foresatte ombestemmer seg.

 

KLAGEGANG

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske innvilget. Utenom hovedopptak er det kun søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 som kan klage dersom de ikke får barnehageplass. Alle klager må fremsettes skriftlig til kommunen og foresatte må gjør rede for hvilken avgjørelse det klages på. Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, forskrift 2005-12-16 nr. 1477.

 

AREALUTNYTTELSE

Barnehagens leke - og oppholdsareal er 233,8 kvm. Areal pr. barn er 3,4 kvm for barn over 3 år og 5 kvm for barn under 3 år. Barnehagen disponerer daglig tre lavvoer på 30 kvm med tregulv og ovn, stall, 2 gapahuker med tak, vegger og ildsted, samt et grupperom på 50 kvm. Utvendig disponeres ca. 1900 kvm inngjerdet område. I tillegg er gården sine 40 mål stilt til barnehagens disposisjon.

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)SAMARBEIDSUTVALGET - SU

Ifølge barnehageloven skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ som bl.a. skal fastsette og godkjenne årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Utvalget har uttalerett når det gjelder budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne areal m.m. Samarbeidsutvalget består av 3 representanter valgt av foreldrene, 3 fra personalet, 2 oppnevnt av eieren og 1 representant oppnevnt av kommunen om denne ønsker det. Foreldrenes og personalets representanter velges for 1 år. Styrer for barnehagen kaller inn til det første møtet om høsten. Utvalget skal ha minimum et møte pr. semester, ellers ved behov

 

FORELDRERÅDET (FAU)

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen gir grunnlag for et godt barnehagemiljø. Det skal sitte 6 representanter i FAU, 2 fra hver avdeling. Foreldrerådet skal bli forelagt retten til å uttale seg i saker, som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Representantene til FAU velges for 2 år av gangen, på foreldremøtet i september. Siste året i FAU er en også med i SU.

 

ANSETTELSE AV PERSONALE

Eier, daglig leder og en representant fra lederteamet ansetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser. Daglig leder har innstillings rett ved ansettelser, unntatt ved ansettelse av daglig leder. Daglig leder og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning, eller annen relevant høyskoleutdanning. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten. Personalet ansettes på 6 måneders prøvetid. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 

TAUSHETSPLIKT

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt vedrørende alle personopplysninger de i kraft av sin stilling har blitt kjent med.

 

INTERNKONTROLL

Barnehagen har internkontroll som sikrer kontinuerlig arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det velges også verneombud for barnehagen.

 

ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene for Røyrvik Gårdsbarnehage a/s gjelder fra 1.6.2020. Endringer av vedtekter kan bare foretas av eierstyret etter uttalelser fra samarbeidsutvalget og sendes Sandnes Kommune til orientering.

 

Sandnes juni 2020